vizyonbet giriş vizyonbet adres vizyonbet güncel vizyonbet adres vizyonbet vizyonbet vizyonbet

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE TANIMLAR

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (Bundan böyle kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun kapsamında Beste PULAT TULUP, (Bundan böyle kısaca “DANIŞMAN” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, DANIŞMAN’ın Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda DANIŞMAN tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ve biyometrik ve genetik verileri ifade eder. Bundan sonra “kişisel veri” terimi, özel nitelikli kişisel verileri de kapsayacak şekilde kullanılacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

B. VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

DANIŞMAN, kişisel verileri, Kanun gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla, tamamen veya kısmen otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde bu metnin C ve D bendinde belirtilen amaçlarla işleyebilmekte ve aktarabilmektedir.

Kişisel verileriniz, DANIŞMAN tarafından,

 • Sözlü, yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan çeşitli toplama yöntemleri ile,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar ve multimedya mesajları, bilgi formları da dahil ve sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • Referans kişiler aracılığı ile,
 • İletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile,

toplanmaktadır.

DANIŞMAN’ın www.bestepulattulup.com adresli internet sitesinden kredi kartı ile hizmet satın alan DANIŞANLAR, İYZİCO SANAL POS’unu kullanmak suretiyle kişisel verilerini İYZİCO ile paylaşmaya ve İYZİCO tarafından işlenmesine rıza göstermiş sayılır. Bu bakımından, kredi kartı ile alışveriş yapmadan önce Gizlilik Politikası sayfasının okunup, incelenmesi gerekir.

İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi, danışma ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Ofis ziyaretiniz veya görüntülü olarak DANIŞMAN ile yapmış olduğunuz görüşmeler, sırasında paylaştığınız bilgiler, onayınızla alınan görüntü ve ses kaydınız,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Otopark hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz,
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz

gibi bilgilerdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile DANIŞMAN tarafından kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Tarafınızdan da, bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri DANIŞMAN’a iletmeniz beklenmektedir. DANIŞMAN, hiçbir koşulda tarafınızca sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda Kanuna uygun olarak işlenebilmektedir.

 • Diyet, tedavi ve danışma hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • DANIŞMAN tarafından kimliğinizin teyit edilmesi; kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi ile web ve mobil kanallardaki içeriklerin tasarlanması, DANIŞAN memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; çalışanlara eğitim verilmesi; hizmetler karşılığında faturalandırma yapılması; tıp merkezimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi; sistem ve uygulamalarımızın veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması; yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketleriyle talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Dijital kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Web sitesi üzerinden hizmet alımı yapan kişinin kimlik bilgilerini teyit etmek,

D. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

DANIŞMAN, hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verileri, ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktaramaz. Ancak bu veriler, mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda, ilgilinin açık rızası olmadan da mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum / kuruluşa aktarılabilir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, ilgili tüm mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • DANIŞAN’ın sevk edildiği veya DANIŞAN’ın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili diğer kamu kurum veya kuruluşlar,

ile paylaşılabilecektir.

E. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Kanun kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Talebinizce düzeltilen veya silinen veya yok edilen kişisel verilerinizin, eğer aktarılmışsa, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, aşağıda yer alan bilgileri içeren talebinizi konuya ilişkin varsa bilgi ve belgeleri de ekleyerek “Konacık Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. C Blok No:57/C -2 Bodrum/Muğla” posta adresimize imzalı ve yazılı olarak veya elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bestepulat@gmail.com e-posta adresimize gönderebilirsiniz. Aşağıdaki linkte yer alan örnek başvuru formunu da kullanabilirsiniz.

Başvurunuzda bulunması zorunlu bilgiler aşağıdadır:

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza.
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası.
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafınıza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Ayrıca, başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, DANIŞMAN tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez. Başvurunun, DANIŞMAN’ın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret tarafınıza iade edilir.

İlgili Kişi başvuru formu için tıklayınız. (BURAYA LİNK VERİLEBİLİR.)

canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/guvenilir-bahis-siteleri.html deneme bonusu casino sitelericanlı casino siteleriHacklink SatışıHack forumdeneme bonusu veren sitelerpronetgaming altyapılı sitelerkareasbet girişsiyahbayrakaynaataköy escortkareasbet girişdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu forum bahiskareasbet girişbetingo güncel girişfull hd film izlecasino siteleri VenüsbetBitcoin bahis sitelerigobahis mobilasper casino uygulamadigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerhullbetTelegram Gruplarıistanbul escortesbetesbet girişbullbahisbenimbahis güncel girişGüvenilir Poker Siteleri