vizyonbet giriş vizyonbet adres vizyonbet güncel vizyonbet adres vizyonbet vizyonbet vizyonbet

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra ‘’Sözleşme’’ olarak anılacaktır.) tarafları aşağıdaki şekildedir:

DANIŞMAN

Adı-Soyadı    : Beste PULAT TULUP (TCKN: 24494067950)

Adres             : Konacık Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. C Blok No:57/C -2

  Bodrum/Muğla

Vergi Dairesi: Bodrum Vergi Dairesi

Telefon         : 0552 874 70 78

E-mail            : bestepulat@gmail.com

DANIŞAN

Adı-Soyadı    : … (TCKN: …)

Adres             :

Telefon         :

E-mail            :

Danışman ve Danışan, ayrı ayrı ‘’Taraf’’, birlikte ‘’Taraflar’’ olarak anılabileceklerdir.

Taraflar işbu Sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 2 –  KONU

İşbu Sözleşmenin konusunu, DANIŞMAN tarafından sağlanan görüntülü beslenme danışmanlığı hizmetinin DANIŞAN tarafından elektronik ortamda satın alınmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ve SONA ERMESİ

İşbu Sözleşme, DANIŞAN tarafından talep edilen hizmetin www.bestepulattulup.com üzerinden bedelinin ödenmesi ile yürürlüğe girecek olup, DANIŞMAN tarafından hizmetin verilmesi veya işbu Sözleşmede belirtilen sair durumlarda sona erer.

MADDE 4 – HİZMETİN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ ve ÖDEME

4.1. Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve bedeli aşağıdaki şekildedir.

Hizmetin Adı             : Beslenme Danışmanlığı

Görüşme Tarihi         : DANIŞMAN ile DANIŞAN mutabakatla belirleyecektir.

Görüşme Süresi        : 30 dakika

Hizmet Bedeli            : 472,00 -TL (Dörtyüzyetmişiki Türk Lirası) (KDV dahildir.)

Ödeme Şekli               : www.bestepulattulup.com tarafından yönlendirilen İYZİCO ödeme sayfası aracılığıyla veya Beste PULAT TULUP’a ait …. Bankası nezdindeki … IBAN no.lu hesaba havale/EFT yolu ile ödeme yapılacaktır.

4.2. Fatura, DANIŞAN’ın, yukarıda yer alan elektronik posta adresine, e-fatura olarak gönderilecektir.

MADDE 5 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. DANIŞAN’ın HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:DANIŞAN, bu Sözleşme’yi, Ön Bilgilendirme Formu’nu, www.bestepulattulup.com internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm bilgileri okuduğunu; bunlarda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve elektronik ortamda onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. DANIŞAN, görüntülü diyetisyen görüşmesinin, yalnızca elektronik ortamda bir diyetisyenle konuşma ve kendisine soru sorma hizmetini içerdiğini; fiziksel muayene içermediğini; tanı ve tedavi için hekime başvurması gerektiğini ve bu hizmetin acil durum için geçerli olmadığını; hizmetin sağlanabilmesi için gerekli teknik ekipmana sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 1. DANIŞAN, görüntülü diyetisyen görüşmesinden en az 1 (bir) gün önce hizmet bedelini www.bestepulattulup.com üzerinden yukarıda belirtilen şekilde ödemekle yükümlüdür. Hizmet bedelinin ödenmemesi halinde Sözleşme yürürlüğe girmez.
 1. DANIŞAN, hizmet bedelini ödemez, ödeme herhangi bir sebeple gerçekleşmez, ödeme banka / finans kuruluşu tarafından iptal edilir veya hizmetin ifasından önce bedel, itiraza konu olması sebebiyle ödenmez veya geri alınırsa; DANIŞMAN hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve Sözleşme sona erer.
 1. DANIŞAN, görüşme saatinden 10 dakika öncesinde görüşme için gerekli ortamı sağlamakla yükümlüdür.
 1. DANIŞAN, banka ve / veya finans kuruluşu vasıtasıyla yaptığı ödemelerde, yaşanan gecikmeler de dâhil olmak üzere kartının hukuka aykırı kullanımı ve sair her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu sebeple DANIŞMAN’ı sorumlu tutmayacağını ve DANIŞMAN’ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 1. İşbu Sözleşme kapsamında uzaktan verilen hizmet kişiseldir. Hizmet bedeli, tek danışanın kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez.
 1. DANIŞAN, hizmete ilişkin olası bir şikayeti kapsamında DANIŞMAN’a, yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden ulaşabilecektir.
 1. Hasta hakları kapsamında Danışan Bilgilendirme ve Rıza formu ile Aydınlatılmış Onam Alma Formu ektedir.

5.2. DANIŞMANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 1. DANIŞMAN, DANIŞAN’a, görüntülü olarak beslenme danışmanlığı hizmeti verecektir.
 • DANIŞMAN, DANIŞAN’ın hizmetten faydalanmaktan vazgeçmesinden veya hizmetin DANIŞAN sebebiyle elektronik nedenlerden ötürü yerine getirilememesi / geç yerine getirilmesinden sorumlu değildir.
 • DANIŞMAN, dilediği zaman hizmeti iptal etme veya gerekli olması halinde randevuyu erteleme hakkına sahiptir. DANIŞMAN, hizmeti yerine getirememesi durumunda, durumu derhal DANIŞAN’a bildirecek ve yeni bir randevu oluşturulmasını sağlayacaktır.

MADDE 6 – GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. DANIŞAN tarafından DANIŞMAN ile paylaşılan ad, soyad, telefon ve sair her türlü bilgi DANIŞMAN tarafından gizli tutulacaktır.

6.2. Görüşmelerde konuşulanlar, DANIŞMAN ile DANIŞAN arasında gizli kalacak olup, görüşmeler her iki tarafın yazılı onayı olmadan asla kayıt edilemez, dinlenilemez ve gözlem altında yapılamaz.

6.3. DANIŞAN’ın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin aydınlatma ve rıza metni ektedir. Rıza Metni

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında düzenlenen; Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” ve Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” niteliğinde olduğundan, DANIŞAN’ın madde 7.2. kapsamındaki hakkı haricinde cayma hakkı bulunmamaktadır.

7.2. DANIŞAN’ın, en geç görüşme saatinden 2 saat önce, ekteki cayma formunu doldurup DANIŞMAN’a ileterek randevusunu iptal etme hakkı bulunmakta olup; bu durumda hizmet bedeli DANIŞAN’a iade edilecektir. Cayma Formu

MADDE 8 – MÜCBİR SEBEP

8.1. Taraflarca Sözleşmenin imzası sırasında öngörülemeyen ve Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, taraflardan birinin kontrolü dışında gelişen ve o tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız kılacak derecede meydana gelen, doğal afetler, harp, yangın, sel, grev ve hükümet kararları gibi haller mücbir sebep olup, bu hallerde taraflar sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkışı derhal yazılı olarak diğer tarafa bildirilecek ve resmi belgeler ile tevsik edilecektir. Bu halin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde sözleşme taraflardan birinin yazılı bildirimiyle feshedilebilecektir.

8.2. Taraflardan hiçbiri, yukarıda açıklanan durumlar nedeniyle sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

MADDE 9 – BİLDİRİMLER VE İHTİLAFLAR

Tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri/bilgileri kanuni tebligat adresleridir. Taraflardan herhangi biri, tebligat adresini/bilgisini değiştirse bile, değişikliğe ilişkin olarak karşı tarafa bildirim yapılıncaya kadar işbu sözleşmede yer alan adreslere/bilgilere yapılan tebligatlar tebliğ olunsun ya da olunmasın geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.

İşbu sözleşme uyarınca diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar dâhil olmak üzere her türlü bildirim tarafların yukarıda belirtilen e-posta adreslerine yazılı olarak yapılacaktır.

MADDE 10 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde DANIŞAN’ın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 11 – DİĞER HÜKÜMLER

11.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, tamamen veya kısmen geçersiz veya hükümsüz olursa, bu geçersizlik veya hükümsüzlük sadece o hükme veya o hükmün ilgili kısmına ait olacak ve o hükmün diğer kısmı ve Sözleşme’nin diğer bütün hükümleri tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

11.2. İşbu sözleşme, ekleri ile beraber bir bütün teşkil etmektedir.

11.3. İşbu Sözleşme üzerinde yapılacak tüm değişiklikler tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile hüküm ifade edecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.

EKLER:

1.) Hasta hakları kapsamında Danışan Bilgilendirme ve Rıza formu ile Aydınlatılmış Onam Alma Formu

2.) Kişisel verilerinin korunmasına ilişkin aydınlatma ve rıza metni

3.) Cayma formu

canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet http://www.iztacalco.cdmx.gob.mx/inicio/guvenilir-bahis-siteleri.html deneme bonusu casino sitelericanlı casino siteleriHacklink SatışıHack forumdeneme bonusu veren sitelerpronetgaming altyapılı sitelerkareasbet girişsiyahbayrakaynaataköy escortkareasbet girişdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu forum bahiskareasbet girişbetingo güncel girişfull hd film izlecasino siteleri VenüsbetBitcoin bahis sitelerigobahis mobilasper casino uygulamadigital marketing agencydeneme bonusu veren sitelerhullbetTelegram Gruplarıistanbul escortesbetesbet girişbullbahisbenimbahis güncel girişGüvenilir Poker Siteleri